Ekonomi literatüründe sıkça duyduğumuz bir kavram var; “ekonomik entegrasyon”. Uluslararası ya da bölgesel olarak ekonomik bütünleşme türlerini kapsayan bu kavram, ekonomik birleşmeye giden yolda önemlidir. Büyüme ve küreselleşme üzerinde önemli bir etkisi olduğu bilinen bu kavram, artan rekabet ile birlikte birden fazla ülkenin bir araya gelme ve bütünleşme yönünü etkiler.

Farklı ülke ekonomilerinin bir araya gelişinden söz edebileceğimiz ekonomik entegrasyon, bir ortak Pazar yaratmayı hedefler. Gerek bölgesel, gereksel küresel çapta karşımıza çıkan bu kavram, dünyadaki bölgeselleşme eğilimini gösterir nitelikte. Entegrasyonun amacı, ticareti engelleyen faktörlerin ortadan kaldırılması, ülkeler arası ticaretin kolaylaşması ve bölgeselleşmesidir. Birçok açıdan yetersiz kalan geleneksel büyüme metotları, ekonominin kalkınmasının önünde bir engel oluşturuyor. Ekonomik entegrasyonda ise uzun dönemli ekonomik büyüme kolaylaşır.

Ekonomide Entegrasyon Nedir

Ekonomide Entegrasyon Nedir

Küreselleşme olgusu günümüzde bütünleşen dünyada oldukça önemli bir kavram. Artık büyümek ve tanınmak için bireyselleşmek yerine globalleşmek gerekiyor. Avrupa Birliği bunun en doğru örneklerinden biri. Küreselleşmek; ekonomik, politik, sosyal, ticari ve birçok açıdan gelişmeyi sağlar.

Bu sayede ülke ekonomisi büyük ve ülkenin kalkınması kolaylaşır. Tarihi aslında insanın ilk varolduğu dönemlere kadar giden küreselleşme, insanın toplumda ve dünyada var olma, kendini kabul ettirme, birlik olma arzusundan kaynaklanır. Bugün, gelişen ve büyüyen ekonomide, toplumlar da kendi varlığını sağlamak ve gelişebilmek için küreselleşmenin ekonomik karşılığı olan ekonomik entegrasyonu tercih ediyor.

Ekonomide Entegrasyon Nedir

Ekonomide Entegrasyon Nedir

Ekonomik ve politik unsurların birleşimi ile meydana gelen ekonomik entegrasyon, ülkeler arası ekonomik birimlerin ayrımını da ortadan kaldırır. Bu da, uzun vadede ekonomik büyümeyi ve birleşmeyi kolaylaştırır. Dünya ekonomisini yakından ilgilendiren bu kavram, tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor.

Entegrasyona dahil olan ülkeler arasında ticaret hızlanır ve kolaylaşır; bu sayede kısıtlamalar ortadan kalkarak global çapta büyüme sağlanır. Günümüzde birçok dünya ülkesi, ekonomik refah düzeyini arttırmak, politik ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla ekonomik entegrasyona katılır. Böylece hem üretim kapasiteleri genişler, hem de ekonomik verimlilik artar.  Uluslar arası ticaretin küresel bir ölçekte gerçekleşmesini sağlayan ekonomik entegrasyonun ortaya çıkmasının temelinde;

  • Verimliliği, ticaret kapasitesini ve refahı arttırmak,
  • Birleşme ve bir araya gelme olgusunu güçlendirmek,
  • Ekonominin yanı sıra politik alanda da gücünü arttırmak,
  • Sınırda komşu olan ilgilerin çatışmak yerine birlikte hareket etmelerini sağlamak,
  • İyi ikili siyasi ilişkiler oluşturmak,
  • Ortak bir hedef ve ortak sınır oluşturmak,
  • Ticarette açıklık ve büyüme sağlamak

Ekonomik entegrasyonun; statik ve dinamik olmak üzere iki farklı etkisi bulunmaktadır. Ticaret yaratıcı ve ticaret saptırıcı olarak ayırabileceğimiz statik etkileri, düşük maliyetle ithalat yapmak gibi etkilere sahiptir. Dinamik etkilerine baktığımızda ise rekabet ortamını ve genişleyen pazarı daha cazip hale getirmek, sermayenin güçlenmesini sağlamak gibi etkileri yer almaktadır. Her iki durumda da küreselleşen toplumlar ekonomik birlik içerisinde globalleşen dünyada varlığını daha kolay kabul ettirir.