Borçları yeniden yapılandıran kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Bu kanun teklifinin kapsamı hakkında ayrıntılı bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz. 

Milyonlarca borçlu insanı ilgilendiren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Bu kanun teklifine göre Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun alacaklarının yeniden yapılandırılması söz konusu. Bunlara ek olarak kanun teklifi il özel idarelerinin, belediyelerin, büyükşehir belediyelerinin, su ve kanalizasyon idarelerinin alacaklarının yeniden yapılandırılmasını sağlamakta.

Milyonlarca Borç Yeniden Yapılandırılacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen kanun teklifine göre pek çok borçların yeniden yapılandırılması söz konusu olacak. Ancak yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyen kişilerin 30 Haziran 2017 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Bu kanun teklifi Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi adını alıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen kanun teklifi 19 Ağustos 2016’da yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamına giren alacak türleri ve alacaklı idareler esas alınarak, bu idarelerin 31 Mart 2017 tarihine kadar olan kesinleşmiş alacaklarını yapılandırıyor.

Bu kanunun borcu olan kişilere sağladığı en önemli avantajlardan biri daha önceki yapılandırma kanunu kapsamında başvuru yapmayan kişilere borçlarını yapılandırma olanağı sunması. Ancak eğer kişi önceki yapılandırma kanunundan yararlanmışsa ve borcun taksitlerini ödemeye devam ediyorsa bu yapılandırma kanunundan yararlanamıyor.

31 Mart 2017 Tarihinden Önceki Borçları Kapsıyor

31 Mart 2017 tarihinden önceki borçlar çıkan kanun teklifine göre yapılandırma kapsamına alınabilecek. Bu tarihten önce vergi borçları, gümrük vergisi borçları, vergi cezaları, idarî para cezaları, sigorta prim borçları, topluluk sigortası prim borçları, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası prim borçları, sosyal güvenlik destek prim borçları yapılandırılabilecek. Ayrıca faizleri zamlar, gecikme zamları, gecikme faizleri, cezai faiz ve gecikme cezaları yapılandırma kapsamında yapılandırılabilecek.

Yapılandırma Kapsamına Alınan Borçları Şu Şekilde Sıralayabiliriz:

 • Maliye Bakanlığı’nca tahsil edilen, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren, 31 Mart 2017 tarihi de dahil bundan önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları (gelir ve kurumlar vergisine mahsuben 2017’de ödenmesi gereken geçici vergi ile 2017 yılında ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci taksitleri hariç).
 • 2017’ye ilişkin olarak 31 Mart 2017’den önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları (2017 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksidi hariç).
 • 31 Mart 2017’den önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları.
 • 31 Mart 2017’den önce Askerlik Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları.
 • Bunların dışında kalan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen, bazı istisnalar hariç Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup tahsil dairesine takip için ulaşan amme alacakları dahil olmak üzere asli ve feri amme alacakları
 • Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ile gecikme zammı alacakları.
 • SGK’ya bağlı tahsil dairelerince takip edilen, tahakkuk ettiği halde ödenmemiş 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi, yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin sosyal güvenlik destek primi, Mart 2017 sonuna kadar bitirilen özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapıların ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bütün bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları.
 • Mart 2017 sonuna kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları.
 • Mart 2017 ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları.
 • İş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları.
 • İl özel idarelerinin, takip edilen ve vadesi 31 Mart 2017’den önce olduğu halde bu düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş asli ve fer’i amme alacakları (İdari para cezaları ve özel idare payı hariç).
 • Belediyelerin, 31 Mart 2017’den önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi, 2017 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi hariç 2017’ye ilişkin olarak tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların dışında kalan ödenmemiş bulunan asli ve feri amme alacakları.
 • Belediye Gelirleri Kanunu’na göre tahsili gereken ve vadesi 31 Mart 2017 tarihinden önce olduğu halde bu düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ücret alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları.
 • Belediyelerin su abonelerinden olan ve vadesi 31 Mart 2017 tarihinden önce olduğu halde ödenmeyen su, atık su ve katı atık ücreti alacakları.
 • Büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ve bunlara bağlı feri alacakları.
 • İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin ödenmemiş su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacakları.
 • Bu düzenlemede belirtilen diğer alacaklardan kesinleşmiş olup, bu düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde, ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar.