2017 bütçesi yayımlandı. 2017 yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Resmî Gazetenin mükerrer sayısında yayımlandı. 2017 yılı bütçesinde 654,1 milyar lira gider ve 598,3 milyar lira gelir öngörülüyor. 

2017 yılı bütçesi Resmî Gazetede yayımlandı. Böylece 2017 yılında elde edilmesi öngörülen gelir ile gider tutarları açıklanmış oldu. Ayrıca Resmî Gazetenin diğer sayısında 2015 yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

2017 yılı bütçesinin ve buna bağlı olarak gelir ve giderlerin açıklanmasıyla birlikte kamu idarelerine, özel bütçeli idarelere, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ne kadar ödenek verileceği belirlenmiş oldu. Genel bütçenin gelirlerinin 586 milyar 696 milyon TL ve özel bütçeli idarelerin gelirlerinin 80 milyar 63 milyon TL olacağı öngörüldü.

TBMM Başkanlığına bir tasarı sunuldu ve bu tasarıda giderler yer aldı. Buna göre giderler aşağıdaki şekilde belirlendi.

  • Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 634 milyar 176 milyon 488 bin TL
  • Özel bütçeli idarelere 79 milyar 433 milyon 539 bin TL
  • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 4 milyar 216 milyon 853 bin TL

ödenek verilmesi kararlaştırıldı.

Tasarıda ayrıca öz gelirler ve hazine yardımlarına da yer verildi. Özel bütçeli idarelerin gelirlerinin 9 milyar 777 milyon 75 bin TL’si öz gelir iken, 70 milyar 286 milyon 212 bin TL’si hazine yardımı olacak.  Düzenleyici ve denetleyici kurumlara verilecek ödeneğin ise 4 milyar 186 milyon 853 bin TL’si öz gelir ve 30 milyon TL’si hazine yardımı olacak. Tüm bu hesaplar sonucunda özel bütçeli idarelerin net finansmanının 49 milyon 222 bin TL olması bekleniyor.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bütçesinin ödeneği belirlenirken mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere görevlendirilen öğrencilerin sayılarının ve öğrenim alanlarının dikkate alınması ve tahakkuk ettirilmesiyle ödenek ayrılacak.

Açıklamada yer alan diğer önemli konuların sürekli ve geçici işçiler ile ilgili olduğu görülmekte. Buna göre kamu idareleri sürekli ve geçici işçileri bütçe tertiplerinde yer alan ödenekleri aşmayacak sayıda ve süre ile istihdam edebilecek. Maliye Bakanı bu işçilerle ilgili toplu iş sözleşmelerinden doğacak yükümlülükler, ihbar ve kıdem tazminatı ödemeleri, asgâri ücret ve sigorta prim artışı gibi gerekçelerle ortaya çıkacak ödenek ihtiyaçlarını ödenek aktararak karşılama konusunda yetkili olacak.

Ayrıca diğer bir önemli konu da merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından işletilen yerler ile ilgilidir. Buna göre bu kamu idareleri tarafından işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, çocuk bakımevi, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderleri bu tesislerin işletilmesinden elde edilen gelirlerden karşılanacak.

2017 bütçesinin yayımlanması kapsamında açıklanan diğer önemli husus yatırım programı dışındaki projelerle ilgilidir. Buna göre yatırım programı dışındaki projelere harcama yapılamayacak. 2017 yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde bulunan projeler dışında herhangi bir projeye harcama yapılamayacak.